REFOtour

Met de Refotour treden we in de voetsporen van de Reformatie van Maarten Luther en het Piëtisme van August Hermann Francke. Het Piëtisme is de belangrijkste hervormingsbeweging in het continentale Europese protestantisme na de Reformatie. Onderstaand een voorbeeld van een zesdaagse rondreis die u natuurlijk ook naar de Luthersteden Eisleben en Wittenberg brengt.

Maandag arriveert u in TopLokatie Sauerland. In onze bibliotheek treft u een collectie boeken aan die de periode van de zogenoemde philadelphische gemeenschap en het Piëtisme in Wittgenstein-Berleburg belicht - Mollseifen maakte in een ver verleden onderdeel uit van dit graafschap. Het Piëtisme kende van de late 17e eeuw tot midden 18e eeuw haar grootste bloei. Er worden boeken getoond van piëtistische schrijvers als Philipp Jacob Spener, Gottfried Arnold en August Hermann Francke. En van christelijk-mystieke schrijvers als Johannes Tauler, Jakob Böhme, Johann Arndt en Madame Guyon. Deze schrijvers hadden allen sterke invloed op de ontwikkeling van het Piëtisme en de philadelphische gemeenschappen in Duitsland. Ook wordt de Berleburger Bijbel getoond, deze is ontstaan in de jaren 1726-1742. Het bijzondere aan de collectie is de verbinding tussen 'de zoektocht naar het ware geloof' en de kerkgeschiedenis van Duitsland. 

Dinsdag bezoekt u Bad Berleburg. Bezienswaardig is Schloß Berleburg met het Schloß museum, waar de geschiedenis over het vorstenhuis Sayn-Wittgenstein-Berleburg wordt verteld. Aan het einde van de 17e eeuw vonden religieus vervolgden een veilige haven in het toenmalige graafschap. Een van deze groepen - de Schwarzenau Brethren -  emigreerde in het midden van de 18de eeuw onder aanvoering van Alexander Mack naar Amerika. Het (kleine) Alexander Mack Museum (beperkt open) geeft een beeld van deze geschiedenis.

Woensdag bezoekt u de prachtige stad Halle en de Franckesche Stiftungen. De Stiftungen huisvesten een groot aantal culturele, wetenschappelijke, educatieve en sociale instellingen. Ze werden in 1698 opgericht door de theoloog en pedagoog August Hermann Francke. Francke's piëtistische scholen en sociale initiatieven kregen internationale betekenis. Tegenwoordig zijn de historische gebouwen een wereldwijd uniek voorbeeld van sociale en educatieve functionele architectuur en staan op de Duitse lijst met voorstellen voor UNESCO-Werelderfgoed. Na de middag rijdt u naar Lutherstad Eisleben. Dit is een van de oudste steden tussen de Harz en de Elbe. Deze nauw met het leven en de geschiedenis van Maarten Luther verbonden stad met zijn Luthergedenkplaatsen werd in 1996 aangewezen als UNESCO-Werelderfgoed.

Donderdag rijdt u naar Wittenberg, de stad van Maarten Luther. Na zijn benoeming in 1508 tot hoogleraar in de moraaltheologie aan de Universiteit van Wittenberg, ontwikkelde Luther zich tot dé leidende persoonlijkheid van de Reformatie in Duitsland. De publicatie van zijn academische stellingen tegen de handel in aflaten in 1517 is het symbolische begin van het protestantisme. Natuurlijk bezoekt u ook het Lutherhaus dat de geschiedenis van de reformatie belicht. Ook Wittenberg werd in 1996 aangewezen als UNESCO-Werelderfgoed.

Vrijdag bezoekt u Erfurt. Eventueel kunt u eerst een bezoek brengen aan Torgau. Deze stad werd voor Luther een belangrijke bakermat, omdat vorst Friedrich III zijn geloofsvernieuwing ondersteunde. In Erfurt studeerde Martin Luther aan de universiteit en van 1505-1511 was hij monnik in het Augustinerkloster. U vervolgt uw reis naar Eisenach. In Eisenach bezoekt u de Wartburg. Tussen mei 1521 en maart 1522 vertaalde Luther op deze plek de Bijbel. 

Zaterdag gaat uw reis terug naar Mollseifen. Eventueel kunt u op uw reis een bezoek brengen aan de historische stad Marburg. In de herfst van 1529 spreekt Luther met Ulrich Zwingli, Philipp Melanchthon en anderen in Marburg over de onderlinge theologische verschillen. En zondag? Zondag is een rustdag in Walddorf Mollseifen! Belt u ons voor meer informatie over de Refotour, tel. +31 (0)74 277 78 66. 

Download het KML bestand van deze Tour naar uw routeplanner of maak een nieuwe lijst aan in Google Maps. Google Maps toont op een pc adresgegevens en foto's. Laden Sie die KML-Dateien von diesem Tour in Ihren Routenplaner herunter oder speichern Sie eine neue Liste in Google Maps. Google Maps zeigt Adressdetails und Fotos auf einem PC an.

Mit der Refotour treten wir in die Fußstapfen von Martin Luthers Reformation und August Hermann Franckes Pietismus. Der Pietismus ist nach der Reformation die wichtigste Reformbewegung im kontinentaleuropäischen Protestantismus. Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für eine sechstägige Tour, die Sie natürlich auch nach die Lutherstädte Eisleben und Wittenberg führt.

Montag kommen Sie in TopLokatie Sauerland an. In unserer Bibliothek finden Sie eine Sammlung von Büchern, die die Zeit der sogenannten philadelphischen Gemeinschaft und den Pietismus in Wittgenstein-Berleburg hervorheben - Mollseifen war in ferner Vergangenheit Teil dieser Grafschaft. Der Pietismus blühte vom späten 17. Jahrhundert bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts. Zu sehen sind Bücher pietistischer Schriftsteller wie Philipp Jacob Spener, Gottfried Arnold und August Hermann Francke. Und von christlichen mystischen Schriftstellern wie Johannes Tauler, Jakob Böhme, Johann Arndt und Madame Guyon. Diese Schriftsteller hatten alle einen starken Einfluss auf die Entwicklung des Pietismus und die philadelphischen Gemeinschaften in Deutschland. Das Besondere an diese Sammlung von Büchern ist "die Suche nach dem wahren Glauben" und der Kirchengeschichte Deutschlands. Auch zeigen wir Ihnen die Berleburger Bibel, die in den Jahren 1726-1742 entstand, das nicht nur eine neue Übersetzung der Bibel bot, sondern vor allem eine umfangreiche Kommentierung.  

Am Dienstag besuchen Sie Bad Berleburg. Sehenswert ist das Schloß Berleburg mit dem Schloß Museum, in dem die Geschichte des früheren deutschen Hochadels Sayn-Wittgenstein-Berleburg erzählt wird. Ende des 17. Jahrhunderts fanden religiös Verfolgten aus Deutschland und dem benachbarten Ausland, einen sicheren Hafen in der damaligen Grafschaft. Eine dieser Gruppen - die Schwarzenauer Brüder - wanderte Mitte des 18. Jahrhunderts unter der Führung von Alexander Mack nach Amerika aus. Das (kleine) Alexander Mack Museum (begrenzte Öffnung) bietet ein Bild dieser Geschichte.

Mittwoch besuchen Sie die schöne Stadt Halle und die Franckeschen Stiftungen. Die Stiftungen beherbergen eine Vielzahl kultureller, wissenschaftlicher, pädagogischer und sozialer Einrichtungen. Sie wurden 1698 durch den Theologen und Pädagogen August Hermann Francke gegründet. Franckes pietistisch geprägte Schulen und soziale Initiativen erlangten internationale Bedeutung. Die historischen Gebäude stehen heute als weltweit einzigartiges Beispiel sozialer und pädagogischer Zweckarchitektur auf der deutschen Vorschlagsliste für das UNESCO-Welterbe. Am Nachmittag fahren Sie nach Lutherstad Eisleben. Diese Stadt die eng mit Martin Luthers Leben und Geschichte verbunden ist, wurde 1996 zum UNESCO-Welterbe erklärt.

Donnerstag fahren Sie nach Wittenberg. Nach seiner Ernennung 1508 zum Professor für Moraltheologie an der Universität Wittenberg entwickelte sich Luther zur führenden Persönlichkeit der Reformation in Deutschland. Die Veröffentlichung seiner akademischen Thesen gegen der Ablasshandel im Jahre 1517 ist der symbolische Beginn des Protestantismus. Natürlich besuchen Sie auch das Lutherhaus, das die Geschichte der Reformation beleuchtet. Wittenberg wurde 1996 auch zum UNESCO-Welterbe erklärt.

Am Freitag besuchen Sie Erfurt. Sie können auch zuerst Torgau besuchen. Diese Stadt wurde zu einer wichtigen Wiege für Luther. Dort unterstützte Fürst Friedrich III seine Glaubenserneuerung. In Erfurt studierte Martin Luther an der Universität und war von 1505 bis 1511 Mönch im Augustinerkloster. Sie setzen Ihre Reise nach Eisenach fort. In Eisenach besuchen Sie die Wartburg. Luther übersetzte hier zwischen Mai 1521 und März 1522 die Bibel. 

Am Samstag kehrt Ihre Reise nach TopLokatie Sauerland zurück. Sie können auf Ihrer Reise auch die historische Stadt Marburg besuchen. Im Herbst 1529 sprach Luther mit Ulrich Zwingli, Philipp Melanchthon und andere in Marburg über die gegenseitigen theologischen Unterschiede. Und Sonntag? Der Sonntag ist ein Tag der Ruhe in Walddorf Mollseifen! Bitte rufen Sie uns an, um weitere Informationen über die Refotour zu erhalten: Telefon +31 (0) 74 277 78 66.