Reserveringsvoorwaarden

versie 31-5-2019

Artikel 1: Begripsbepalingen

1.1. De opdracht: de opdracht behelst de overeenkomst tussen de opdrachtgever en TopLokaties.eu, waarbij TopLokaties.eu zich jegens de opdrachtgever verbindt diensten te verlenen ten behoeve van het reserveren van groeps- en vergaderaccommodaties, vakantievilla’s en/of vakantieappartementen eventueel in combinatie met andere diensten zoals wordt gemeld op de website van TopLokaties.eu.

1.2. TopLokaties.eu: degene die in de uitoefening van zijn bedrijf adviseert, informeert en bemiddelt bij de totstandkoming van huurovereenkomsten voor groeps- en vergaderaccommodaties, vakantievilla’s en/of vakantieappartementen eventueel in combinatie met andere diensten zoals wordt gemeld op de website van TopLokaties.eu.

1.3. De dienstverlener: de accommodatieverschaffer met wie de opdrachtgever een overeenkomst aangaat en die, met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden, verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst.

1.4. De opdrachtgever: de aanmelder en/of degene(n) voor wie de door TopLokaties.eu verrichte diensten is/zijn bedongen.

Artikel 2: Algemeen

2.1. De inhoud van de opdracht kan onder meer bestaan uit het informeren en adviseren van de opdrachtgever, alsmede het ten behoeve van de opdrachtgever zo mogelijk reserveren van de door hem gewenste accommodatie.

2.2. De opdrachtgever is jegens TopLokaties.eu en de dienstverlener verbonden na het verstrekken van de opdracht, ongeacht of een bevestiging direct wordt ingegeven. In het geval de opdrachtbevestiging niet onmiddellijk kan worden meegegeven en door TopLokaties.eu wordt nagezonden, kan de opdrachtgever binnen 2 werkdagen na ontvangst reclameren, bij gebreke waarvan de bevestiging geldt als bewijs voor het bestaan van de inhoud van de overeenkomst.

Artikel 3: Overeenkomst

3.1. TopLokaties.eu treedt op als bemiddelaar bij de totstandkoming van huurovereenkomsten van groeps- en vergaderaccommodaties, villa’s en/of appartementen. Op de relatie tussen opdrachtgever en TopLokaties.eu zijn de onderhavige reserveringsvoorwaarden van toepassing. Op de huurovereenkomst die tot stand komt tussen de opdrachtgever en de accommodatie, bij welke overeenkomst TopLokaties.eu geen partij wordt, zijn van toepassing de algemene voorwaarden zoals die door de dienstverlener worden gehanteerd.

3.2. De opdracht aan TopLokaties.eu voor het reserveren van een accommodatie is voor de opdrachtgever ter stond bindend.

3.3. Indien u ons te kennen heeft gegeven een bepaalde accommodatie te reserveren, gaan wij er vanuit dat deze mondelinge toezegging een definitieve reservering betreft van de desbetreffende accommodatie.

3.4. Indien u genoodzaakt bent deze reservering te annuleren 

Artikel 4: Aansprakelijkheid

4.1. TopLokaties.eu verbindt zich bij zijn werkzaamheden de zorgvuldigheid van een goede en bekwame bemiddelaar in acht te nemen.

4.2. De aansprakelijkheid van TopLokaties.eu voor tekortkomingen in de totstandkoming of de uitvoering van de gereserveerde diensten is beperkt tot aan TopLokaties.eu toerekenbare tekortkomingen in zijn werkzaamheden als bemiddelaar.

4.3. Indien de aansprakelijkheid zoals bedoeld in 4.2. komt vast te staan, dan wel door TopLokaties.eu wordt aanvaard, zal de aansprakelijkheid van TopLokaties.eu en de daaruit voortvloeiende schadeplichtigheid, te allen tijde beperkt zijn tot 25% van de huursom zoals die geldt voor de gereserveerde accommodatie.

4.4. TopLokaties.eu aanvaart geen aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor tekortkomingen in de gehuurde accommodatie, noch voor schade die een gevolg is van het verblijf in de gehuurde accommodatie. Evenzo is dit van toepassing in combinatie met andere diensten zoals wordt gemeld op de website van TopLokaties.eu. TopLokaties.eu aanvaardt geen aansprakelijkheid indien het gebruik van de gehuurde accommodatie door een niet aan TopLokaties.eu toe te rekenen oorzaak, niet of niet naar tevredenheid doorgang kan vinden.

4.5. TopLokaties.eu aanvaart geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de door de dienstverlener aan TopLokaties.eu verstrekte informatie over de accommodatie. Evenzo is dit van toepassing in combinatie met andere diensten zoals wordt gemeld op de website van TopLokaties.eu. TopLokaties.eu draagt geen verantwoordelijkheid voor voorlichtingsmateriaal wat onder de verantwoordelijkheid van derden is uitgegeven.

4.6. Uitgesloten wordt de aansprakelijkheid van TopLokaties.eu voor schade waartegen opdrachtgever is verzekerd of zich hadden kunnen verzekeren. Eveneens wordt uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade die de opdrachtgever leidt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf.

4.7. Iedere afwijking van de vermeldingen op de website van TopLokaties.eu, dan wel in de onderhavige voorwaarden, danwel in de voorwaarden van de dienstverlener, moeten tussen partijen bindend te zijn en, door TopLokaties.eu schriftelijk aan de opdrachtgever zijn bevestigd.

Artikel 5: Tussentijdse beëindiging

5.1. De dienstverlener kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:

a. Indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst, de regels uit de bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de dienstverlener niet kan worden gevergd, dat de overeenkomst wordt voortgezet;

b. Indien de opdrachtgever ondanks voorafgaande waarschuwing, overlast aan de dienstverlener en/of aan anderen bezorgt, of indien de opdrachtgever de goede sfeer in of in de directe omgeving van de accommodatie bedeft;

c. Indien de opdrachtgever ondanks voorafgaande waarschuwing door gebruik van de accommodatie in strijd met de bestemming van de accommodatie handelt;

5.2. Indien de dienstverlener tussentijdse opzegging en ontruiming wenst, moet hij dit de opdrachtgever bij persoonlijk overhandigde brief laten weten. De schriftelijke waarschuwing kan in dringende gevallen achterwege worden gelaten.

5.3. Na opzegging dient de opdrachtgever ervoor te zorgen dat de accommodatie binnen 4 uur is ontruimd.

5.4. Indien de opdrachtgever nalaat de accommodatie te ontruimen, is de dienstverlener gerechtigd de accommodatie op kosten van de opdrachtgever te ontruimen.

5.5. De opdrachtgever blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen.

Artikel 6. Borg

6.1. De dienstverlener is gerechtigd een borg aan de opdrachtgever in rekening te brengen van € 50,- per persoon. De borgsom dient op diens verzoek vooraf aan de dienstverlener betaald te worden. De borgsom wordt na afloop van de overeengekomen verblijfsduur binnen 4 weken door de dienstverlener aan de opdrachtgever op diens bankrekening teruggestort. Een en ander onder aftrek van eventuele kosten van toegebrachte schade, defecten en/of vermissing of buitenproportioneel verbruik van energie. De eventuele aftrek is ter beoordeling aan de dienstverlener. Eventuele schade/defecten of vermissing moet door de opdrachtgever voor vertrek per mail, schriftelijk of mondeling worden aangegeven aan de dienstverlener.

6.2. Achteraf gecontateerde schade/gebreken/vermissing worden verhoogd met administratie kosten.

Artikel 7. Slotbepalingen

7.1. De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van het personeel van TopLokaties.eu en/of de door TopLokaties.eu ingeschakelde derde(n).

7.2. Op de overeenkomst van bemiddeling tussen TopLokaties.eu en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

7.3. Deze voorwaarden kunnen ook aangehaald worden als 'Algemene huurvoorwaarden [naam en adres TopLokatie]'.