TOPLokatie Fryslân

Waddentour

De Waddenzee is ’s werelds grootste aaneengesloten systeem van zand- en moddervlakten die droogvallen tijdens eb. Het gebied bestaat uit het Nederlandse Waddenzeegebied, de Duitse Nationale Waddenzeeparken in Nedersaksen en Sleeswijk-Holstein en het grootste deel van het Deense Waddenzeegebied. Het leefgebied heeft getijdengeulen, zeegras-weiden, mosselbanken, zandbanken, wadden, zoutmoerassen, stranden en duinen. Er komen een groot aantal planten- en diersoorten voor, waaronder zeezoogdieren zoals de gewone zeehond, de grijze zeehond en de bruinvis. Het is ook de broedplaats en het overwinteringsgebied voor 10 tot 12 miljoen vogels. Het gebied is een van de laatst overgebleven grootschalige bij eb droogvallende ecosystemen waar natuurlijke processen blijven functioneren. Het Waddenzeegebied heeft een zeer grote natuurwaarde en staat daarom op de UNESCO Werelderfgoedlijst.

Das Wattenmeer der Nordsee ist das weltweit größte zusammenhängende System von Sand- und Schlammebenen, die bei Ebbe austrocknen. Das Gebiet besteht aus dem niederländischen Wattenmeergebiet, den deutschen nationalen Wattenmeerparks in Niedersachsen und Schleswig-Holstein und dem größten Teil des dänischen Schutzgebiets Wattenmeer. Das Gebiet hat Gezeitenkanäle, Seegraswiesen, Muschelbänke, Sandbänke, Wattenmeer, Salzwiesen, Strände und Dünen. Es gibt eine große Anzahl von Pflanzen- und Tierarten, einschließlich Meeressäugern wie dem Seehund und dem Schweinswal. Es ist auch der Nährboden und das Überwinterungsgebiet für 10 bis 12 Millionen Vögel. Das Gebiet ist eines der letzten verbliebenen großflächigen Ökosysteme bei Ebbe, in denen natürliche Prozesse weiterhin funktionieren. Das Wattenmeer der Nordsee hat einen sehr hohen natürlichen Wert und steht deshalb auf der Liste des UNESCO-Welterbes.

Download het KML bestand van deze Touren naar uw routeplanner.Laden Sie die KML-Dateien von dieser Touren in Ihren Routenplaner herunter.